جلسه اعضای کانون فرهنگی هنری و علمی مرکز با ریاست دانشگاه
 
 دراین جلسه برنامه ها و اهداف کانون بررسی و پیشنهادات راهکارهای مناسبی در جهت اجرای برنامه های فرهنگی در دانشگاه از سوی اعضا مطرح گردید.
 

IMG_20190106_152622_505.jpg