حضور کارکنان مرکز علمی کاربردی پارس آباد 1 در راهپیمایی روز قدس 1398 
 
1.jpg

2.jpg

4.jpg