روشهای پرداخت شهریه :
 
 
پرداخت  15 درصد  هزینه ستاد از طریق سامانه سجاد به آدرس   https://edu.uast.ac.ir    با یوزر خود دانشجو امکان پذیر است.
 پرداخت 85 درصد شهریه از طریق واریز فیش به شماره حساب 01316091136   نزد بانک تجارت بنام فریدون ناهیدی آذر-عزیز ورزند امکان پذیر است.
روش دیگر پرداخت 85 درصد شهریه از طریق مراجعه به امور مالی دانشگاه امکان پذیر است.
 
 
                                                              با تشکر
                                                               امور مالی دانشگاه

امور دانشجویان

images/data/key%2001.png images/data/key%2002.png images/data/jozve%2001.png images/data/key%2003.png

موقعیت مکانی

http://uastp1.ir/images/data/Maps-icon.png